Pwy Syn Cael Ein Help

Plant Diymgeledd

Bob blwyddyn, bydd mwy na 1000 o blant y stryd yn derbyn bwyd, addysg a gofal iechyd mewn Canolfannau galw-heibio sydd wedi eu cyllido gan Arian i Fadagascar yn y brifddinas. Mae 140 o blant diymgeledd yn cael lle diogel i fyw. Maer 95 o ystafelloedd dosbarth sydd wedi eu hadeiladu gennym ers 2004 yn cael eu defnyddio i roi addysg i fwy na 4,000 o blant ar hyd a lled Madagascar.

Mae Pobl Ifanc ag Anableddau

Dywr wladwriaeth Falagasyn cynnig fawr ddim cefnogaeth i rai syn tyfu i fyny gydag anableddau. Mae Arian i Fadagascar yn cyllido addysg a gofal arbenigol ar gyfer dwsinau o blant a phobl ifanc a fyddai, fel arall, yn treuliou hieuenctid yn gaeth iw cartrefi a heb gyfeillgarwch nac addysg.

Menywod a Genethod syn Agored i Niwed

Byddwn yn cyllido hyfforddiant galwedigaethol i fenywod tlawd ac yn cefnogir gwaith o ffurfio mentrau cydweithredol i greu incwm, gan alluogi i fenywod Malagasy gynnal eu hunain. Mewn mannau eraill, mae ein harian yn cefnogi prosiectau i helpu mamau sengl, pobl ifanc yn eu harddegau sydd thrafferthion a rhai syn dioddef o drais domestig.

Cymunedau Mewn Mannau Ecolegol Allweddol

Mewn mwy na 73 o bentrefi, rydym yn cyllido prosiectau syn cynnwys ailgoedwigo, sicrwydd bwyd ac addysg amgylcheddol. Bwriad y cynlluniau hyn yw diogelu cynefinoedd gwerthfawr a chefnogir cymunedau ou cwmpas yr un pryd. Rydym hefyd yn rhoi arian at ffynhonnau, geudai, ysgolion a chynlluniau cynhyrchu incwm.

Teuluoedd Syn Dianc Rhag Tlodi

Rydym wedi ymrwymo i helpu teuluoedd diymgeledd i ddianc or fagl dlodi trwy gyllido hyfforddiant galwedigaethol a grantiau dechrau busnes syn rhoir cyfle i bobl gyffredin sefydlu busnesau bach. Mae cynlluniau or fath yn cael eu cyllido mewn ardaloedd trefol a gwledig fel ei gilydd ac mewn rhanbarthau a drawyd gan seiclonau.