Sut Yr Ydym Yn Helpu

Atebion Malagasy i Broblemau Malagasy

Cynhyrchu dewis arall yn lle golosg cynllun wedii ddatblygu trwy ddyfeisgarwch a syniadau Malagasy.

Mae menter a dyfeisgarwch y bobl Falagasyn siwr o greu argraff ar unrhyw un syn ymweld Madagascar. Mae Arian i Fadagascar yn llwyddo i gael llwyddiannau mawr gyda symiau bychan o arian, trwy harneisio syniadau a gwybodaeth leol y bobl Falagasy i greu atebion parhaol, cost-effeithiol. Rydym yn credu mair bobl Falagasy eu hunain syn deall oraur problemau syn effeithio arnyn nhw a nhw sydd yn y lle gorau i ddod o hyd i ffyrdd realistig o fynd ir afael nhw.

Dim ond cynlluniau sydd wedi eu cynllunio au dechrau gan bobl Falagasy syn cael arian gennym. Unwaith y bydd cynnig ar gyfer cynllun wedi ei dderbyn gan ein hymddiriedolwyr, bydd yr arian yn cael ei anfon i un on partneriaid Malagasy ar prosiect wedyn yn cael ei reoli iw ddiwedd gan bobl leol. Unwaith bob blwyddyn, bydd un or ymddiriedolwyr yn ymweld phrosiectau or fath er mwyn gwirio bod y fenter yn llwyddiant ac i asesu ei gwir effaith ar y rhai syn elwa ohoni.

Gwobrwyo Dyfeisgarwch

A boy waters an urban market garden planted in discarded plastic bags using and improvised watering-can.

Rydym yn ffafrio syniadau syn gwneud y defnydd gorau posib or adnoddau sydd ar gael ac rydym yn falch o gefnogi prosiectau gyda phwyslais ar ailgylchu a thechnolegau cynaliadwy. Maer rhain yn cynnwys systemau cynaeafu dwr glaw, defnydd arloesol o fagiau a photeli plastig a chynhyrchu tanwyddau golosg amgen.

Mae atebion or fath yn helpu i ostwng costau byw ir rhai syn elwa a hefyd yn wynebu rhai or problemau amgylcheddol dyfnach syn felltith ar Madagascar.

Cyfranogi Cymunedol

Pentrefwyr yn cloddio seiliau ysgol wledig sydd wediI chyllido gan Arian i Fadagascar.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid Malagasy syn cynnwys a galluogir rhai syn elwa or cynlluniau. Wrth gyllido prosiectau adeiladu neu atgyweirio, byddwn yn gofyn bod y gymuned leol, ble bynnag y bo modd, yn cyfrannu tir, llafur a pha bynnag ddeunyddiau lleol y gallan nhw eu crynhoi, megis clai, creigiau neu dywod afon.

Yn ogystal chadw costaun is, mae hyn hefyd yn sicrhau ymrwymiad y gymuned ar awdurdodau lleol yn y prosiect ac yn ffordd barhaol ou hatgoffa or hyn y mae modd ei gyflawni trwy weithredu ar y cyd.

Cadw Costau ar eu Hisaf

Maer feithrinfa goed ddiaddurn hon yn enghraifft on hagwedd ddarbodus at ddatblygu a chadwraeth.

Gan mai elusen fechan ydym, rydym yn ymdrechu i wneud yn siwr bod y rhoddion a dderbyniwn yn cynnig y lles mwyaf posib i bobl ac amgylchedd Madagascar. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cadw ein costau cynnal ir lefel isaf bosib, gan weithio trwy staff gwirfoddol, gweithio on cartrefi a chadw costau postio, argraffu a gweinyddun isel.

Maer dull di-lol hwn iw weld ym mhob agwedd on gwaith. Dydyn ni ddim yn talu cyflogau na chostau byw staff alltud i reoli ein prosiectau ond, yn hytrach na hynny, yn buddsoddi mewn asiantaethau syn cael eu rheoli gan staff Malagasy. Wrth ymweld Madagascar, bydd ein hymddiriedolwyr yn bwyta, byw a theithio yn yr un ffordd at y bydd ein partneriaid datblygu Malagsy. Mae ein partneriaid hefyd yn gwneud eu rhan yn ymdrechu i sicrhau bod eu prosiectau mor gost-effeithiol phosib.

Dyw rhodd i ni ddim yn cael ei gwastraffu ar fflyd o gerbydau 4x4, ymgyrchoedd slic neu geisiadau post syn mynd ar eich nerfau. Maer arian yn cael ei anfon at y bobl ymroddedig, ddibynadwy, ddyfeisgar sydd ei angen er mwyn cyllido mentrau graddfa-fach syn gwneud gwahaniaeth parhaol i gymunedau ledled Madagascar.