Cymorth Trychinebau

Dod Trwyr Storm

Bob blwyddyn, bydd seiclonau chwyrn yn taro glannau Madagascar gan chwalu cartrefi a bywoliaeth.

Bron bob blwyddyn, bydd seiclonau hynod o gryf a ffyrnig yn taro Madagascar. Yn ystod y stormydd gwaethaf, bydd gwyntoedd 100mya yn rhwygo toeon, yn chwalu adeiladau, dymchwel gwifrau trydan ac yn taflu pethau peryglus trwy'r awyr. Yr un pryd, bydd y glawogydd trwm yn gorlifo i mewn i dai, yn rhwystro ffyrdd ac yn dinistrio pontydd.

Bydd cannoedd o filoedd o bobl yn dioddef bob blwyddyn oherwydd y stormydd hyn. Trwy farwolaeth, anafiadau, colli cartrefi neu dlodi, gall cymunedau cyfan gael eu dinistrio o fewn oriau.

Gall y difrod i adeiladau cyhoeddus ac isadeiledd fod yn anferth. Gwaethar modd, anaml y bydd y llywodraeth yn cyfrannu digon o arian i ailadeiladu ysbytai, ysgolion, ffyrdd a phontydd coll maen wyrth os yw difrod un tymor o seiclonau wedii drwsio cyn y dawr nesaf. O ganlyniad ir cylch dieflig hwn ar i lawr, mae llawer or cymunedau arfordirol yn gysgod or hyn oedden nhw.

Clirior Llanast

Bydd cymorth bwyd brys yn cael ei rannu gan un on rhwydwaith o fudiadau partner.

Yn union wedi seiclon, gall Arian i Fadagascar gynnig cymorth trychineb cyflym, effeithiol trwy gyrff partner dibynadwy. Byddwn yn anfon arian i helpu cyllido gorsafoedd bwydo a llochesi tros dro ac i drefnu cynlluniau bwyd am waith, lle bydd pobl abl yn cael eu talu mewn reis am drwsior ffyrdd a ddinistriwyd yn eu hardaloedd.

Er mwyn mynd ir afael phroblemau mwy hirdymor, rydym hefyd wedi cyllido gwaith trwsio allweddol i ysgolion, ysbytai, cartrefi plant a chanolfannau adnoddau cymunedol. Er nad oes yr un adeilad yn hollol abl i wrthsefyll seiclon, ble bo modd byddwn yn annog arferion adeiladu syn lleihaur perygl a ddaw o stormydd y dyfodol.

Paratoi at Drychinebau

Cwch, a brynwyd gan Arian i Fadagascar, er mwyn cyrraedd cymunedau ynysig yn sgil seiclonau.

Yn ogystal chymorth brys, mae Arian i Fadagascar hefyd yn cyllido gwaith pwysig i helpu cymunedau i baratoi at effaith seiclonaur dyfodol. Yn un gymuned, fe wnaethon ni dalu am brynu dau gwch syn gerbydau brys ar gyfer y tymor seiclonau ac, yn ystod gweddill y flwyddyn, yn cario plant lleol ir ysgol a nwyddau ir farchnad. Mewn cymunedau eraill, rydym wedi cefnogi cynlluniau i blannu llawer o blanhigion gwydn, cryf-eu-gwreiddiau i warchod rhag llithriadau llaid ar erydu dramatig syn aml yn digwydd yn ystod y tymor glaw.

Wrth gwrs, nid seiclonau ywr unig drychinebau syn bygwth cymunedau Malagasy. Mae tanau coedwig, yn cael eu hachosin aml gan tavy (amaeth torri a llosgi) syn dinistrior amgylchedd ac yn beryg anferth i gymunedau gwledig a chynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr. Byddwn yn sicrhau bod prosiectau ailgoedwigo syn cael eu cyllido gennym yn cynnwys mesurau diogelwch fel bylchau tn, i leihau effaith tanau coedwig, a rhaglenni plannu gwrth-erydu i warchod rhag glawogydd trwm a llifogydd.