Annog Menter

Dechrau Newydd

Mae sgiliau galwedigaethol yn helpu mamau sengl i fod yn annibynnol a chael sefydlogrwydd ariannol.

Yng Nghartref Plant Akany Avoko mae pobl ifanc ddiymgeledd yn eu harddegaun dysgu sgiliau crefft arloesol, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a deunyddiau wediu hailgylchu, megis y beic yma sydd wedi ei wneud o hen dun.

Unwaith y bydd yr oedolion ifanc hyn wedi ennill sgiliau ac yn barod am annibyniaeth, maen nhwn cael grant dechrau busnes i greu gweithdy, yn ogystal chymorth i werthu eu cynnyrch trwy siop roddion Akany Avoko.

Brwydr i Fyw

Gall fod yn amhosib bron i gael cyllid i ddechrau busnes bach.

Gyda llai nag 20% or boblogaeth mewn gwaith ffurfiol, mae ennill bywoliaeth ym Madagascar yn gofyn am ddyfeisgarwch anhygoel, ynni a gwaith caled. Yn ein profiad ni, mae pobl dlawd yr ynys yn eiddgar iw codi eu hunain o ganol cyni ond maer frwydr i fyw o ddydd i ddydd yn ei gwneud hin amhosib i bobl hyd yn oed arbed digon o arian i ddechrau eu busnesau eu hunain.

Mae ein partneriaid ar draws yr ynys yn gweithio gyda phobl dlawd y trefi a'r wlad i feithrin mentergarwch a dulliau o godi incwm. Maen nhwn cynnig hyfforddiant, grantiau bychain, cyfarpar, deunyddiau a chefnogaeth i filoedd o bobl er mwyn eu helpu i sefydlu mentrau creu incwm.

Mentrau Gwledig

Menter grefftau gwledig cydweithredol wrth ei gwaith gyda deunyddiau cynaliadwy or goedwig.

Yn aml, bydd problemau gorboblogi a diweithdra mewn ardaloedd trefol yn deillio or mewnlifiad o bobl dlawd or wlad ir dinasoedd mawr i chwilio am waith. Er mwyn galluogi cymunedau diarffordd i ennill incwm cynaliadwy, rydym yn cyllido cynlluniau cymorth mewn pedwar rhanbarth gwledig.

Bydd ein partneriaid datblygun creu perthynas gyda chymunedau, gan ymateb i syniadau lleol a chynnig hyfforddiant ac anogaeth i ddarpar entrepreneuriaid.

Mae tynnu menywod at ei gilydd mewn mentrau cydweithredol yn atgyfnerthu eu sgiliau ac yn eu helpu i bwyso am brisiau teg am eu nwyddau. Mae hefyd yn eu galluogi i gyrraedd marchnadoedd mwy i werthu. Ar arfordir y dwyrain, mae ein partner, SAF FATOAM, wedi sefydlu mentrau cydweithredol o gynhyrchwyr crefftau a gwerthwyr ffrwythau sydd bellach yn darparu ar gyfer marchnadoedd lleol ac yn allforio.

Gweithio at Annibyniaeth

Trwy gefnogi egin entrepreneuriaid, mae Arian i Fadagascar yn helpu i godi pobl ddi-fraint ou tlodi.

Mewn ardaloedd trefol, mae Arian i Fadagascar yn cyllido cynlluniau creu busnesau bach syn cael eu cynnig trwy ganolfannau cymunedol, llochesi a gweithwyr estyn-allan. Nod y cynlluniau hyn yw helpu pobl ddigartref a diymgeledd, troseddwyr ifanc, plant amddifad, mamau ifanc a phobl ifanc gydag anghenion arbennig.

Trwy gynnig hyfforddiant a grantiau bach, mae Arian i Fadagascar yn rhoi cyfle i bobl dlotaf y gymdeithas godin l ar eu traed.