Addysg

Cefnogi Ysgolion Ledled Y Byd

Mae Arian i Fadagascar yn cefnogi dwsinau o ysgolion ar draws yr Ynys Goch.

Ers 2004, mae Arian i Fadagascar wedi cyllido gwaith mewn 44 o ysgolion ar draws Madagascar. Mae hyn yn cynnwys adeiladu neu adnewyddu 78 o ystafelloedd dosbarth a chodi dwy ysgol newydd sbon. Rydym hefyd wedi talu am brynu tir ar gyfer codi ysgolion, wedi noddi gerddi llysiau a ffreuturau mewn ysgolion ac wedi adeiladu geudai newydd er mwyn gwella iechyd a hylendid.

Torri Cylch Cyni

Mae cael gafael ar addysg yn hawl sylfaenol nad yw ar gael i lawer o blant Malagsy.

Mae addysg yn allweddol i helpu pobl Madagascar i ddianc rhag tlodi ond, gwaethar modd, ar draws rhan helaeth or wlad, dyw plant ddim yn gallu mynd ir ysgol am nad oes digon o lefydd ar eu cyfer neu am nad ywr rhienin gallu fforddio ffioedd addysgol, neu ddeunyddiau neu ddillad ysgol. Ychwanegu at y problemau hyn y maer diffyg cronig o arian ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau ysgolion.

Cyllido Addysgwyr syn Ysbrydoli

Mae darparu athrawon ychwanegol yn lleihau maint dosbarthiadau ac yn codi ansawdd addysg.

Dyw adeilad ysgol yn ddim heb athrawon gwych i roi bywyd ynddo. Yn ogystal helpu i adeiladu ac atgyweirio ysgolion, mae Arian i Fadagascar hefyd yn talu cyflogau addysgwyr mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbenigol fel ei gilydd. Yn ogystal chefnogi plant mewn addysg academaidd, rydym yn cyllido athrawon i gynnig addysg hanfodol i rai o bobl mwyaf di-fraint Madagascar, gan gynnwys plant y stryd a phlant gydag anableddau. Rydym hefyd yn cefnogir gwaith o ailgymhathu troseddwyr trwy raglen lythrennedd mewn carchardai.

Blas Cyntaf o Addysg Ffurfiol

Plant y stryd wrth eu bodd gydau profiad cynta o astudio mewn dosbarth.

I lawer o blant Madagascar, dim ond breuddwyd ywr cyfle i wisgo dillad ysgol ac astudio mewn ystafell ddosbarth. Dynan sicr ywr gwir yn achos y miloedd o blant y stryd syn ddigartref ar balmentydd dinasoedd mwyaf yr ynys. Rydym yn cyllido nifer o brosiectau syn anelu at roi cyfle ir plant hyn ddod yn rhan o addysg ffurfiol am y tro cyntaf. Mae ein partneriaid yn helpur rhieni i gael gafael ar ddogfennau megis tystysgrifau geni iw plant, syn hanfodol i gael addysg neu wasanaethau eraill y wladwriaeth. Wrth gwrs, all neb astudio ar stumog wag ac, felly, mae Arian i Fadagascar hefyd yn talu am raglenni bwyd i roi prydau am ddim ir myfyrwyr, gan eu helpu i ganolbwyntio ar eu gwersi yn hytrach nau boliau gwag!