Cadwraeth ac Ailgyflenwi

Buddsoddi Mewn Pobl au Hamgylchedd

Maen hanfodol cynnig sicrwydd bwyd a ffynonellau incwm dibynadwy i gymunedau gwledig.

Mae Madagascar yn lle allweddol o ran yr amgylchedd. Maer broses o ddatgoedwigo ac amaethyddiaeth torri a llosgi yn bygwth dyfodol ei phlanhigion ai chreaduriaid, ac mae 80% or rheinyn unigryw ir ynys. Mae Arian i Fadagascar wedi credu erioed bod cyswllt hanfodol rhwng datblygiad pobl a gwarchodaeth amgylcheddol. Ym Madagascar, mae llawer o bobl yn dibynnu ar y goedwig am eu bywoliaeth. Dyw hi ddim yn realistig i ddisgwyl i bobl roir gorau i arferion niweidiol traddodiadol heb hyrwyddo dulliau eraill o gynhyrchu bwyd, tanwydd ac incwm.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid Malagasy sydd wedi creu hyder a dealltwriaeth ymhlith y cymunedau syn defnyddior coedwigoedd. Trwy gynnig hyfforddiant amaethyddol, addysg amgylcheddol, hadau, da byw, grantiau bychain a chefnogaeth dechnolegol, rydym wedi helpu miloedd o bentrefwyr i wella ansawdd eu bywyd a gwarchod y coedwigoedd yr un pryd.

Y Genhedlaeth Nesaf

Myfyrwyr ar raglen addysg amgylcheddol dan nawdd AiF

Maer gwaith o ddysgu plant Malagasy i barchu a meithrin eu hamgylchedd yn allweddol er mwyn sicrhau bod bioamrywiaeth Madagascar yn goroesi. Bydd plant a phobl ifanc yn eu tron mynd ati i godi eu teuluoedd eu hunain, gan drosglwyddou hagweddau boed dda neu ddrwg. Mae Arian i Fadagascar yn helpu ysgolion yn y coedwigoedd glaw, ar tu allan iddyn nhw, i greu gerddi cegin a meithrinfeydd coed, gyda hyfforddiant amaethyddol ac addysg amgylcheddol yn mynd law yn llaw hynny.

Trwy weithio gyda phlant, rydym yn gobeithio newid agweddau am flynyddoedd i ddod a hyrwyddo datblygu syn amgylcheddol gynaliadwy.

Cydnabyddiaeth am Ein Gwaith

Dr. Alison Jolly

Yn ddiweddar, cydnabuwyd ein gwaith tros ddau ddegawd gyda 73 o bentrefi o amgylch Gwarchodfa Betampona, a hynny mewn cynhadledd ryngwladol ym Mhrifysgol East Anglia. Yno, ymhlith yr arbenigwyr ar gadwraeth ym Madagascar, roedd primatolegydd enwog Dr Alison Jolly, sydd wedi gwneud gwaith maes sylweddol ar fywydeg y lemwr, gydag un math o lemwr llygoden, y Microcebus Jollyae, wedi ei enwi ar ei hl. Ar l gweld ein cyflwyniad, rhoddodd y ganmoliaeth yma: Rwyn cymeradwyo cyfranogiad a buddsoddiad lleol a hirdymor Arian i Fadagascar. Dymar unig ffordd wirioneddol i helpu pobl leol warchod eu hamgylchedd eu hunain.

Rhagor o Goedwigoedd, Mwy o Werth

Un o nifer o adeiladau marchnad sydd wediu codi i werthu crefftau cynaliadwy.

Yn aml, y ffordd newydd i warchod hen goedwig yw plannu un newydd. Mae Arian i Fadagascar wedi cyllido mentrau cydweithredol mewn pentrefi a grwpiau menywod i blannu coridorau bywyd gwyllt a choedwigoedd clustog. Ym Maintirano llwyddodd menywod lleol a oedd yn poeni am leihad mewn deunyddiau crefft or goedwig, i gael tir i blannu eu coedwig eu hunain. Roedd grant gan Arian i Fadagascar wedi eu helpu i sefydlu meithrinfa blanhigion a lansior cynllun.

Maer goedwig newydd hon bellach yn helpu gwarchod y goedwig gynhenid gan gynnig cyflenwad cynaliadwy o ddeunyddiau ar gyfer eu cynnyrch crefft. Rhoesom gyllid hefyd at doiledau cyhoeddus ac estyniad ir farchnad er mwyn helpur menywod i werthuu cynnyrch.

Maen afrealistig ceisio cadw pobl or coedwigoedd; yn hytrach, maen well gyda ni eu helpu iw defnyddion gynaliadwy. Trwy ddod yn stiwardiaid y coedwigoedd, mae derbynwyr ein cyllid nin gwerthfawrogir planhigion ar creaduriaid gan weld eu bod yn adnoddau gwerthfawr iw gwarchod au meithrin.