Iechyd a Hylendid

Dwr Diogel a Charthffosiaeth

Ar draws Madagascar, mae miloedd o bobl yn marw bob blwyddyn o ddiffyg dwr gln, carthffosiaeth a gofal iechyd sylfaenol. Yn l ffigurau dychrynllyd Sefydliad Iechyd y Byd (y WHO), mae 66% or boblogaeth wledig heb gyflenwadau dwr sydd wediu gwella a 74% heb garthffosiaeth sydd wedii gwella.

Ir rhai syn dioddef afiechydon or dwr, maer sefyllfan ddigalon. Heb ofal iechyd am ddim a llai na 2 feddyg i bob 10,000 o bobl, does fawr o syndod nad yw 1 o bob 10 o blant Malagasy ddim yn cyrraedd eu pumed pen-blwydd.

Marw am Doiled

Yn aml, rhaid i gannoedd o bobl rannu tai bach brwnt. Rydym yn cyllido toiledau gln, hirhoedlog iw rhoi yn eu lle.

Mae Arian i Fadagascar yn helpu i wella iechyd a hylendid mewn cymunedau gwledig diarffordd, sydd wedi eu hesgeuluso gan Lywodraeth Madagascar ac NGOs fel ei gilydd.

Mewn ardaloedd lle nad oes dwr pibell, byddwn yn gosod ac adnewyddu ffynhonnau a phympiau dwr i gynnig cyflenwad o ddwr diogel. Er mor rhad ydyn nhw, mae adnoddau or fath yn aml y tu hwnt i gyrraedd pobl sydd eisoes yn gorfod brwydro iw bwydou hunain.

Ym Madagascar, mae adnoddau bywn aml yn ddychrynllyd o lwm; mae adeiladu toiledau derbyniol yn aml yn flaenoriaeth isel. Rydym wedi talu am adeiladu dwsinau o adnoddau toiled gln mewn ysgolion a phentrefi trwyr wlad. Mae 9% or marwolaethau ym Madagascar oherwydd afiechydon dolur rhydd; gallair gwelliannau syml hyn i hylendid sylfaenol achub miloedd o fywydau a chynnig esiampl i gymunedau cyfagos.

Addysg Iechyd

Mynd ir afael ag anwybodaeth ac achub bywydau gweithdy ymwybyddiaeth HIV a iechyd rhyw.

Yn l y WHO, mae gan Madagascar lai na 1000 o weithwyr iechyd trwyr wlad i gyd, yn gwasanaethu tua 21 miliwn o bobl.

Gyda phrinder meddygon a moddion y tu hwnt i gyrraedd, gorau po fwyaf y gallwch ddysgu am gadw eich teulu a chich hunan yn iach. Mae Arian i Fadagascar yn cyllido rhaglenni addysg iechyd gyda phrosiectau cymunedol trefol a gwledig. Wrth weithio gyda grwpiau menywod, pobl ifanc agored i niwed, plant ysgol, athrawon a ffermwyr, mae addysg a chyngor yn cael eu darparu gan addysgwyr syn gymheiriaid iddyn nhw, gan drafod gofal iechyd sylfaenol a chymorth cyntaf, cynllunio teulu a iechyd rhywiol.