Helpu Plant Agored i Niwed

Bywydau yn y Fantol

Plant y stryd yn un on rhaglenni bwydo yn Antananarivo.

O ganlyniad i ddegawdau o argyfwng gwleidyddol ac economaidd, mae miliynau o blant yn byw o dan lefel tlodi. Mae bywyd yn ddigon caled ir ffodusion syn cael eu genin iach mewn teuluoedd cariadus ond i blant mwyaf bregus Madagascar does dim rhwyd diogelwch. Yn niffyg cyllid o unrhyw werth gan y llywodraeth, rydym yn cefnogi sawl prosiect i gynnig gofal ac addysg i blant syn amddifad neu wediu gadael a phlant digartref ac anabl yn y brifddinas.

Troi Addysg yn Hawl, Nid Yn Fraint

Dau ddisgybl yn La Source.

Heb ddigon o arian, prin y gall system addysg Madagascar gynnig addysg gynradd sylfaenol i blant mewn ysgolion prif ffrwd. Does bron ddim darpariaeth i blant gydag anableddau dysgu neu, os oes, maen hynafol ei hagweddau ai rhagdybiaethau. Ysgol arbenigol yw La Source, syn cynnig addysg flaengar, hyfforddiant alwedigaethol a gobaith i blant anabl a phobl ifanc ledled y brifddinas. Maen un o lond llaw o ganolfannau or fath mewn gwlad o 21 miliwn o bobl.

Ers mwy na degawd bu Arian i Fadagascar yn noddi cyflogau athrawon ac yn cefnogi mentrau niferus i wella rhychwant y gweithgareddau ac ansawdd addysg y dwsinau o blant yn La Source. Bur canlyniadaun bleser iw gweld.

Yn ogystal rhoi arian allweddol at gostau cynnal, rydym hefyd wedi codi arian i helpu La Source tuag at annibyniaeth ariannol a chynaladwyedd hirdymor. Un prosiect or fath oedd creu patisserie ar y safle, lle gall myfyrwyr ddysgu sgiliau cegin gwerthfawr a chodi incwm mawr-ei-angen ir ysgol trwy werthur cacennau. Allai gwaith La Source ddim parhau heb gefnogaeth Arian i Fadagascar. Heb y prosiect hwn, byddai dwsinau o blant wediu condemnio i fywyd ar y cyrion, heb addysg na chyfeillgarwch eraill.

Diolch in cefnogwyr, maer ynys hon o addysg flaengar yn mynd o nerth i nerth.

Lloches i rai sy wedi dioddef trawma difrifol

Ar gyrion Antananarivo, mae Akany Avoko yn gartref plant syn lloches i fwy na chant o blant a adawyd, neu syn amddifad neun ddiymgeledd. Gyda mwy na dau ddegawd o gymorth gan Arian i Fadagascar, tyfodd y Ganolfan hon o ddechreuadau bach i ddod yn un o brif ganolfannau Madagascar ar gyfer addysg, hyfforddiant galwedigaethol a gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc ddiymgeledd.

Mae Akany Avokon gartref i blant o bob oed, o fabanod newydd i oedolion ifanc. Caiff plant or strydoedd, neu gartrefi lle mae tlodi neu gam-drin, gyfle i fyw mewn amgylchedd cariadus, diogel, gyda bwyd maethlon ac addysg wych. Yn ogystal chynnig patrwm o ofal plant i ganolfannau eraill, mae Akany Avoko hefyd yn fan arddangos ar gyfer technolegau amgen a byw cynaliadwy.

Yn ogystal chyfrannun sylweddol at gostau cynnal y Ganolfan, mae Arian i Fadagascar wedi codi arian at nifer o brosiectau un-tro i wella ansawdd addysg, iechyd, hylendid a gofal plant. Trwy ymrwymo i roi cymorth hirdymor, rydym wedi caniatu i Akany Avoko dyfun gymuned gariadus, llawn bywyd.

Mae gwenaur plant yn dweud y cyfan sydd ei angen am y prosiect ysbrydoledig yma.