SiopClick on the images for a larger view

CALENDRAU A CHARDIAU NADOLIG

Calendr 2017

 

Gyda chalendr eleni, r’yn ni’n canolbwyntio ar fywyd bob dydd Madagascar o waith syml beunyddiol i chwarae hapus y plant. Trwy ddelweddau du a gwyn mae Pierre-Yves Babelon yn dal gwerthyferbyniadau Madagascar a dynoliaeth ei phobl cyfeillgar ac eithriadol.

Pris : £5.00 yr un, gan gynnwys postio a phacio.  £7.50 yr un y tu allan i’r DU.

Calendr 2017

CARDIAU NADOLIG

Mynd adre ar gyfer Nadolig

 

Mae gyda ni ddau gerdyn Nadolig hyfryd i chi eleni.

Mae yr un cyntaf yn lun brodwaith “Mynd adref ar gyfer Nadolig yn null Madagascar”

Mae’r cyfarchiad yn y cardiau’n dweud “Cyfarchion y Tymor” yn Gymraeg, Malagasy a Saesneg.

Cost pecyn o 10 cerdyn + amlenni: £4.50, gan gynnwys postio a phacio.

Maint: 5.8” x 4.1” / 14.8cm x 10.5cm

Mynd adre ar gyfer Nadolig

Y Poinsettia, blodyn cenedlaethol Madaga

 

Mae yr ail cerdyn yn dangos blodyn cenedlaethol Madagascar, y Poinsettia, yn erbyn cefndir dramatig Chutes de la Lily ger Ampefy yn Ucheldiroedd y Canolbarths.

Mae’r cyfarchiad yn y cardiau’n dweud “Cyfarchion y Tymor” yn Gymraeg, Malagasy a Saesneg.

Cost pecyn o 10 cerdyn + amlenni: £4.50, gan gynnwys postio a phacio.

Poinsettia

Pecyn cymysg

Os hoffech chi becyn gyda 5 o bob cynllun cliciwch  y botwm isod.

Pecyn cymysg

ANRHEGION AMGEN

Mae ein anrhegion gwahanol yn gwneud rhoddion gwych i bobl “sydd â phopeth” gan ddod â llawenydd iddyn nhw a gobaith i bobl ym Madagascar.  Bydd arian a ddaw o “werthu” yr eitemau hyn yn dod â llawenydd a gobaith i bobl ym Madagascar.

Dewiswch eich ANRHEG a byddwn ni’n anfon cerdyn i chi gyda manylion am yr anrheg i chi ei roi i’ch ffrind neu deulu. Ysgrifennwch y sieciau i “Arian i Fadagascar”.Wrth brynu anrheg amgen byddwch yn cefnogi gwaith AiF. Er ein bod yn ceisio defnyddio eich arian yn y maes priodol, angen yw’r maen prawf pwysicaf, felly byddwn yn defnyddio eich arian ble mae’r angen mwyaf.

Oherwydd chwyddiant ym Madagascar, r’yn ni wedi gorfod codi pris yr anrhegion hyn eleni ond dychmygwch beth fyddai cost pethau tebyg yn y Deyrnas Unedig!

Dim gardd? Dim problem!

 

Ym Madagascar, mae modd tyfu llysiau yn y mannau mwyaf cyfyng ac mewn amrywiaeth o gynwysyddion wedi’u hailgylchu. Mae modd addasu can dŵr hyd yn oed!

Mae modd lleihau llawer ar ddiffyg nod ymhlith plant trwy ychwanegu llysiau at eu prydau bwyd.

Gallai  £7.50  brynu digon o hadau i ddechrau hanner dwsin o arddau drefol.

Gallai £13.00 dalu am gwrs hyfforddi mewn garddio trefol ar gyfer aelod o deulu.

Dim gardd? Dim problem!

Achubwch fy nghartref!

 

Trwy’r byd, dim ond ym Madagascar y mae mwy nag 80% o blanhigion a chreaduriaid yr ynys i’w cael ond dim ond 20% o’r goedwig wreiddiol sy’n aros ac mae’r bioamrywiaeth cyfoethog mewn peryg.

Helpwch barnteriaid AiF i ailblannu coedwigoedd gwreiddiol ac i achub ei chreaduriaid unigryw a’r planhigion sy’n rhoi llawer o feddyginiaethau gwerthfawr i’r byd.

Gallai £25 dalu am blannu a gofalu am 50 o goed brodorol y goedwig.

Achubwch fy nghartref!

Marw am dŷ bach

 

Sut fyddech chi’n hoffi bod yn un o’r 300 o blant ysgol uwchradd sy’n gorfod defnyddio’r toiledau hyn?

Does gan lawer o ysgolion Madagascar ddim toiledau o gwbl, felly yn yr holl ysgolion sy’n cydweithio â ni, mae AiF yn gwneud yn siŵr fod yna doiledau glanwaith a digon ohonyn nhw.

Gallai £17.50 brynu digono deiliau i orchuddio llawr un tŷ bach.

Gallai £1,000 dalu am godi bloc cyfan o doiledau.

Marw am dŷ bach

Rhowch addysg i blant anghenus

 

Mae Canolfan Fihavanana yn darparu dosbarthiadau i 100 o blant y stryd bob blwyddyn i’w paratoi ar gyfer addysg gynradd y wladwriaeth.

Gallai dim ond £15 brynu tymor o addysg i un plentyn.

Gallai un o blant y stryd gael blwyddyn gyfan o addysg am ddim ond £45

Dyfodol I blentyn y stryd

Cinio i blentyn y stryd

 

Gallai £10 brynu giniawau am fis i un o blant y stryd. Gallai £20 dalu am giniawau am ddeufis. Gallai £60 brynu cinio bob dydd am chwech mis. Mae gan blant siawns gwell mewn bywyd a stumog llawn.

Cinio i blentyn y stryd

Gofal meddygol i Blant y Stryd

 

Mae troed cam gan y plentyn ar y chwith sy’n methu cerdded. Nid yw’r rhieni’n gallu fforddio’r triniaeth lawfeddygol, felly mae hi’n mynd i fod yn anabl am byth.

Mae bywyd sawl plentyn eisoes wedi’i achub neu ei drawsnewid diolch i haelioni rhoddwyr AiF.

Croesawir unrhyw gyfraniad :  £10 neu £25

Gofal meddygol i Blant y Stryd

Mae dŵr gln yn achub bywydau!

 

Dim ond £6 y person y mae’n ei gostio i ddarparu dŵr yfed ffresh a chyfleusterau golchi i gymuned heb ddŵr pibell.

£12 i ddau o bobl,  neu i gymaint o bobl rydych chi eisiau darparu dŵr ar eu cyfer.

 

 

Mae dŵr gln yn achub bywydau!

Tyfwch eich cinio eich hunain

 
Plannu coeden ffrwythau ar dir eu hysgol.

Mae gerddi llysiau mewn ysgolion a choed ffrwythau’n dysgu sgiliau garddio hanfodol i blant ac yn cynnig maeth da. Mae plant sydd wedi’u bwydo’n dda yn dysgu’n well.

Gallai £10 brynu 3 o goed ffrwythau a digon o hadau llysiau ar gyfer gardd ysgol o faint cyffredin.

Gallai £50 brynu’r holl offer ar gyfer dechrau gardd ysgol. 

Tyfwch eich cinio eich hunain

Helpwch warchod Safle Tretfadaeth Byd

 

Mae’r Tsingy de Bemaraha yn dirwedd eithriadol ac yn gartref i lawer o rywogaethau unigryw o blanhigion a chreaduriaid, ond mae’r angen am goed tân yn golygu bod y goedwig o’i chwmpas yn diflannu’n gyflym.

Mae menywod ym Maintirano yn barod i blannu coed ar eich fhan i roi ffrwythau, pren a choed tân i bobl leol a raffia ar gyfer eu gwaith crefft. Bydd yn rhoi dewis arall iddyn nhw heblaw torri coed o amgylch y Tsingy.

Gallai £25 dalu am blannu a gofalu am 50 coeden.

Safle tretfadaeth byd

Lemyriaid wedi eu gweu!

 

Prynwch lemwr sydd wedi ei wau gan Theresa a chodwch arian ar gyfer triniaeth feddygol i blant y stryd.

23 cm (9”) o uchder.

Diogel i fabanod. Golchadwy.

Cost: £10.50 gan gynnwys postio a phacio.

Rydyn ym derbyn archebion Nadolig yn awr. Mae’n cymryd diwrnod neu ddau i wau un o’r teganau meddal hyn a gall post y Nadolig fod yn araf, felly archebwch ddigon ymlaen llaw.

Lemyriaid

Helpwch ni yn y dyfodol

Os hoffech wneud cyfraniad tymor hir i leihau tlodi ym Madagascar, gallech roi rhodd gyson i AiF trwy Archeb Banc Sefydlog.

Er enghraifft, gallai 10 y mis am flwyddyn gyda Cymorth Rhodd helpu i blannu 375 o goed, neu ddarparu pryd canol dydd bob dydd am flwyddyn i ddau o blant y stryd. Byddai 30 y mis yn caniatu i ni wneud llawer mwy an helpu i gynllunion hyderus.

Gallwch ddod o hyd i ffurflen Archeb Sefydlog ar y dudalen Cefnogwch Ni/Cyfrannwch Arian.