Cadwraeth ac ailgyflenwi

Buddsoddi mewn pobl a’u hamgylchedd

Mae Madagascar yn lle allweddol o ran yr amgylchedd. Mae’r broses o ddatgoedwigo ac amaethyddiaeth ‘torri a llosgi’ yn bygwth dyfodol ei phlanhigion a’i chreaduriaid, ac mae 80% o’r rheiny’n unigryw i’r ynys. Mae Arian i Fadagascar wedi credu erioed bod cyswllt hanfodol rhwng datblygiad pobl a gwarchodaeth amgylcheddol. Ym Madagascar, mae llawer o bobl yn dibynnu ar y goedwig am eu bywoliaeth. Dyw hi ddim yn realistig i ddisgwyl i bobl roi’r gorau i arferion niweidiol traddodiadol heb hyrwyddo dulliau eraill o gynhyrchu bwyd, tanwydd ac incwm.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid Malagasy sydd wedi creu hyder a dealltwriaeth ymhlith y cymunedau sy’n defnyddio’r coedwigoedd. Trwy gynnig hyfforddiant amaethyddol, addysg amgylcheddol, hadau, da byw, grantiau bychain a chefnogaeth dechnolegol, rydym wedi helpu miloedd o bentrefwyr i wella ansawdd eu bywyd a gwarchod y coedwigoedd yr un pryd.

investing-in-people-and-the-environment

Mae’n hanfodol cynnig sicrwydd bwyd a ffynonellau incwm dibynadwy i gymunedau gwledig.

Y genhedlaeth nesaf

Mae’r gwaith o ddysgu plant Malagasy i barchu a meithrin eu hamgylchedd yn allweddol er mwyn sicrhau bod bioamrywiaeth Madagascar yn goroesi. Bydd plant a phobl ifanc yn eu tro’n mynd ati i godi eu teuluoedd eu hunain, gan drosglwyddo’u hagweddau – boed dda neu ddrwg. Mae AiF yn helpu ysgolion yn y coedwigoedd glaw, a’r tu allan iddyn nhw, i greu gerddi cegin a meithrinfeydd coed, gyda hyfforddiant amaethyddol ac addysg amgylcheddol yn mynd law yn llaw â hynny.

Trwy weithio gyda phlant, rydym yn gobeithio newid agweddau am flynyddoedd i ddod a hyrwyddo datblygu sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

the-next-generation

Myfyrwyr ar raglen addysg amgylcheddol dan nawdd AiF

Cydnabyddiaeth am ein gwaith

Yn ddiweddar, cydnabuwyd ein gwaith tros ddau ddegawd gyda 73 o bentrefi o amgylch Gwarchodfa Betampona, a hynny mewn cynhadledd ryngwladol ym Mhrifysgol East Anglia. Yno, ymhlith yr arbenigwyr ar gadwraeth ym Madagascar, roedd primatolegydd enwog Dr Alison Jolly, sydd wedi gwneud gwaith maes sylweddol ar fywydeg y lemwr, gydag un math o lemwr llygoden, y Microcebus Jollyae, wedi ei enwi ar ei hôl. Ar ôl gweld ein cyflwyniad, rhoddodd y ganmoliaeth yma: “Rwy’n cymeradwyo cyfranogiad a buddsoddiad lleol a hirdymor Arian i Fadagascar. Dyma’r unig ffordd wirioneddol i helpu pobl leol warchod eu hamgylchedd eu hunain.”

recognition-for-our-work

Dr Alison Jolly

Rhagor o goedwigoedd, mwy o werth

Yn aml, y ffordd newydd i warchod hen goedwig yw plannu un newydd. Mae Arian i Fadagascar wedi cyllido mentrau cydweithredol mewn pentrefi a grwpiau menywod i blannu coridorau bywyd gwyllt a choedwigoedd clustog. Ym Maintirano llwyddodd menywod lleol a oedd yn poeni am leihad mewn deunyddiau crefft o’r goedwig, i gael tir i blannu eu coedwig eu hunain. Roedd grant gan Arian i Fadagascar wedi eu helpu i sefydlu meithrinfa blanhigion a lansio’r cynllun.

Mae’r goedwig newydd hon bellach yn helpu gwarchod y goedwig gynhenid gan gynnig cyflenwad cynaliadwy o ddeunyddiau ar gyfer eu cynnyrch crefft. Rhoesom gyllid hefyd at doiledau cyhoeddus ac estyniad i’r farchnad er mwyn helpu’r menywod i werthu’u cynnyrch.

Mae’n afrealistig ceisio cadw pobl o’r coedwigoedd; yn hytrach, mae’n well gyda ni eu helpu i’w defnyddio’n gynaliadwy. Trwy ddod yn stiwardiaid y coedwigoedd, mae derbynwyr ein cyllid ni’n gwerthfawrogi’r planhigion a’r creaduriaid gan weld eu bod yn adnoddau gwerthfawr i’w gwarchod a’u meithrin.

adding-value-by-adding-forests

Un o nifer o adeiladau marchnad sydd wedi’u codi i werthu crefftau cynaliadwy.