Cymorth Trychinebau

Dod trwy’r storm

Bron bob blwyddyn, bydd seiclonau hynod o gryf a ffyrnig yn taro Madagascar. Yn ystod y stormydd gwaethaf, bydd gwyntoedd 100mya yn rhwygo toeon, yn chwalu adeiladau, dymchwel gwifrau trydan ac yn taflu pethau peryglus trwy’r awyr. Yr un pryd, bydd y glawogydd trwm yn gorlifo i mewn i dai, yn rhwystro ffyrdd ac yn dinistrio pontydd.
Bydd cannoedd o filoedd o bobl yn dioddef bob blwyddyn oherwydd y stormydd hyn. Trwy farwolaeth, anafiadau, colli cartrefi neu dlodi, gall cymunedau cyfan gael eu dinistrio o fewn oriau.

Gall y difrod i adeiladau cyhoeddus ac isadeiledd fod yn anferth. Gwaetha’r modd, anaml y bydd y llywodraeth yn cyfrannu digon o arian i ailadeiladu ysbytai, ysgolion, ffyrdd a phontydd coll – mae’n wyrth os yw difrod un tymor o seiclonau wedi’i drwsio cyn y daw’r nesaf. O ganlyniad i’r cylch dieflig hwn ar i lawr, mae llawer o’r cymunedau arfordirol yn gysgod o’r hyn oedden nhw.

weathering-the-storm

Bob blwyddyn, bydd seiclonau chwyrn yn taro glannau Madagascar gan chwalu cartrefi a bywoliaeth.

Clirio’r llanast

Yn union wedi seiclon, gall Arian i Fadagascar gynnig cymorth trychineb cyflym, effeithiol trwy gyrff partner dibynadwy. Byddwn yn anfon arian i helpu cyllido gorsafoedd bwydo a llochesi tros dro ac i drefnu cynlluniau ‘bwyd am waith’, lle bydd pobl abl yn cael eu talu mewn reis am drwsio’r ffyrdd a ddinistriwyd yn eu hardaloedd.

Er mwyn mynd i’r afael â phroblemau mwy hirdymor, rydym hefyd wedi cyllido gwaith trwsio allweddol i ysgolion, ysbytai, cartrefi plant a chanolfannau adnoddau cymunedol. Er nad oes yr un adeilad yn hollol abl i wrthsefyll seiclon, ble bo modd byddwn yn annog arferion adeiladu sy’n lleihau’r perygl a ddaw o stormydd y dyfodol.

picking-up-the-pieces

Bydd cymorth bwyd brys yn cael ei rannu gan un o’n rhwydwaith o fudiadau partner.

Paratoi at Drychinebau

Yn ogystal â chymorth brys, mae Arian i Fadagascar hefyd yn cyllido gwaith pwysig i helpu cymunedau i baratoi at effaith seiclonau’r dyfodol. Yn un gymuned, fe wnaethon ni dalu am brynu dau gwch sy’n gerbydau brys ar gyfer y tymor seiclonau ac, yn ystod gweddill y flwyddyn, yn cario plant lleol i’r ysgol a nwyddau i’r farchnad. Mewn cymunedau eraill, rydym wedi cefnogi cynlluniau i blannu llawer o blanhigion gwydn, cryf-eu-gwreiddiau i warchod rhag llithriadau llaid a’r erydu dramatig sy’n aml yn digwydd yn ystod y tymor glaw.

Wrth gwrs, nid seiclonau yw’r unig drychinebau sy’n bygwth cymunedau Malagasy. Mae tanau coedwig, yn cael eu hachosi’n aml gan ‘tavy’ (amaeth torri a llosgi) sy’n dinistrio’r amgylchedd ac yn beryg anferth i gymunedau gwledig a chynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr. Byddwn yn sicrhau bod prosiectau ailgoedwigo sy’n cael eu cyllido gennym yn cynnwys mesurau diogelwch fel bylchau tân, i leihau effaith tanau coedwig, a rhaglenni plannu gwrth-erydu i warchod rhag glawogydd trwm a llifogydd.

disaster-preparedness

Cwch, a brynwyd gan Arian i Fadagascar, er mwyn cyrraedd cymunedau sydd wedi eu hysgogi gan gyclisau