Addysg

Torri cylch cyni

Mae addysg yn allweddol i helpu pobl Madagascar i ddianc rhag tlodi ond, gwaetha’r modd, ar draws rhan helaeth o’r wlad, dyw plant ddim yn gallu mynd i’r ysgol am nad oes digon o lefydd ar eu cyfer neu am nad yw’r rhieni’n gallu fforddio ffioedd addysgol, neu ddeunyddiau neu ddillad ysgol. Ychwanegu at y problemau hyn y mae’r diffyg cronig o arian ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau ysgolion.

breaking-the-cycle-of-poverty

Mae cael gafael ar addysg yn hawl sylfaenol nad yw ar gael i lawer o blant Malagsy.

Cefnogi ysgolion ledled y wlad

Ers 2004, mae AiF wedi cyllido gwaith mewn 29 o ysgolion ar draws Madagascar. Mae hyn yn cynnwys adeiladu neu adnewyddu 60 o ystafelloedd dosbarth a chodi dwy ysgol newydd sbon. Rydym hefyd wedi talu am brynu tir ar gyfer codi ysgolion, wedi noddi gerddi llysiau a ffreuturau mewn ysgolion ac wedi adeiladu geudai newydd er mwyn gwella iechyd a hylendid.

supporting-schools-country-wide

Mae Arian i Fadagascar yn cefnogi dwsinau o ysgolion ar draws yr Ynys Goch.

Cyllido addysgwyr sy’n ysbrydoli

Dyw adeilad ysgol yn ddim heb athrawon gwych i roi bywyd ynddo. Yn ogystal â helpu i adeiladu ac atgyweirio ysgolion, mae Arian i Fadagascar hefyd yn talu cyflogau addysgwyr mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbenigol fel ei gilydd. Yn ogystal â chefnogi plant mewn addysg academaidd, rydym yn cyllido athrawon i gynnig addysg hanfodol i rai o bobl mwyaf di-fraint Madagascar, gan gynnwys plant y stryd a phlant gydag anableddau. Rydym hefyd yn cefnogi’r gwaith o ailgymhathu troseddwyr trwy raglen lythrennedd mewn carchardai.

funding-inspirational-educators

Mae darparu athrawon ychwanegol yn lleihau maint dosbarthiadau ac yn codi ansawdd addysg.

Blas cyntaf o addysg ffurfiol

I lawer o blant Madagascar, dim ond breuddwyd yw’r cyfle i wisgo dillad ysgol ac astudio mewn ystafell ddosbarth. Dyna’n sicr yw’r gwir yn achos y miloedd o blant y stryd sy’n ddigartref ar balmentydd dinasoedd mwyaf yr ynys. Rydym yn cyllido nifer o brosiectau sy’n anelu at roi cyfle i’r plant hyn ddod yn rhan o addysg ffurfiol am y tro cyntaf. Wrth gwrs, all neb astudio ar stumog wag ac, felly, mae AiF hefyd yn talu am raglenni bwyd i roi prydau am ddim i’r myfyrwyr, gan eu helpu i ganolbwyntio ar eu gwersi yn hytrach na’u boliau gwag!

a-first-taste-of-formal-education

Plant y stryd wrth eu bodd gyda’u profiad cynta’ o astudio mewn dosbarth.