Annog menter

Brwydr I fyw

Gyda llai nag 20% o’r boblogaeth mewn gwaith ffurfiol, mae ennill bywoliaeth ym Madagascar yn gofyn am ddyfeisgarwch anhygoel, ynni a gwaith caled. Yn ein profiad ni, mae pobl dlawd yr ynys yn eiddgar i’w codi eu hunain o ganol cyni ond mae’r frwydr i fyw o ddydd i ddydd yn ei gwneud hi’n amhosib i bobl hyd yn oed arbed digon o arian i ddechrau eu busnesau eu hunain.

Mae ein partneriaid ar draws yr ynys yn gweithio gyda phobl dlawd y trefi a’r wlad i feithrin mentergarwch a dulliau o godi incwm. Maen nhw’n cynnig hyfforddiant, grantiau bychain, cyfarpar, deunyddiau a chefnogaeth i filoedd o bobl er mwyn eu helpu i sefydlu mentrau creu incwm.

a-struggle-to-survive

Gall fod yn amhosib bron i gael cyllid i ddechrau busnes bach.

Rydym yn cefnogi Canolfannau Plant lle mae pobl ifanc diymgeledd yn eu harddegau’n dysgu sgiliau crefft arloesol, gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu, fel y beic yma sydd wedi ei wneud o hen duniau.
Unwaith y bydd yr oedolion ifanc yn fedrus ac yn barod am annibyniaeth, byddan nhw’n cael grant sefydlu i ddechrau eu gweithdai eu hunain, yn ogystal â chymorth gyda gwerthu eu nwyddau trwy siop anrhegion y ganolfan.

a-fresh-start

Mae sgiliau galwedigaethol yn helpu mamau sengl i fod yn annibynnol a chael sefydlogrwydd ariannol.

Mentrau Gwledig

Yn aml, bydd problemau gorboblogi a diweithdra mewn ardaloedd trefol yn deillio o’r mewnlifiad o bobl dlawd o’r wlad i’r dinasoedd mawr i chwilio am waith. Er mwyn galluogi cymunedau diarffordd i ennill incwm cynaliadwy, rydym yn cyllido cynlluniau cymorth mewn pedwar rhanbarth gwledig.
Bydd ein partneriaid datblygu’n creu perthynas gyda chymunedau, gan ymateb i syniadau lleol a chynnig hyfforddiant ac anogaeth i ddarpar entrepreneuriaid.

Mae tynnu menywod at ei gilydd mewn mentrau cydweithredol yn atgyfnerthu eu sgiliau ac yn eu helpu i bwyso am brisiau teg am eu nwyddau. Mae hefyd yn eu galluogi i gyrraedd marchnadoedd mwy i werthu. Ar arfordir y dwyrain, mae ein partner, SAF FATOAM, wedi sefydlu mentrau cydweithredol o gynhyrchwyr crefftau a gwerthwyr ffrwythau sydd bellach yn darparu ar gyfer marchnadoedd lleol ac yn allforio.

rural-initiatives

Menter grefftau gwledig cydweithredol wrth ei gwaith gyda deunyddiau cynaliadwy o’r goedwig.

Gweithio at annibyniaeth

Mewn ardaloedd trefol, mae Arian i Fadagascar yn cyllido cynlluniau creu busnesau bach sy’n cael eu cynnig trwy ganolfannau cymunedol, llochesi a gweithwyr estyn-allan. Nod y cynlluniau hyn yw helpu pobl ddigartref a diymgeledd, troseddwyr ifanc, plant amddifad, mamau ifanc a phobl ifanc gydag anghenion arbennig.

Trwy gynnig hyfforddiant a grantiau bach, mae Arian i Fadagascar yn rhoi cyfle i bobl dlotaf y gymdeithas godi’n ôl ar eu traed.

working-towards-independence

Trwy gefnogi egin entrepreneuriaid, mae Arian i Fadagascar yn helpu i godi pobl ddi-fraint o’u tlodi.