Iechyd a Hylendid

Dŵr diogel a charthffosiaeth

Ar draws Madagascar, mae miloedd o bobl yn marw bob blwyddyn o ddiffyg dŵr glân, carthffosiaeth a gofal iechyd sylfaenol. Yn ôl ffigurau dychrynllyd Sefydliad Iechyd y Byd (y WHO), mae 64% o’r boblogaeth wledig heb gyflenwadau dŵr sydd wedi’u gwella a 73% heb garthffosiaeth sydd wedi’i gwella.

I’r rhai sy’n dioddef afiechydon o’r dŵr, mae’r sefyllfa’n ddigalon. Heb ofal iechyd am ddim a llai na 2 feddyg i bob 10,000 o bobl, does fawr o syndod nad yw 1 o bob 10 o blant Malagasy ddim yn cyrraedd eu pumed pen-blwydd.

Marw am doiled

Mae Arian i Fadagascar yn helpu i wella iechyd a hylendid mewn cymunedau gwledig diarffordd, sydd wedi eu hesgeuluso gan Lywodraeth Madagascar ac NGOs fel ei gilydd.

Mewn ardaloedd lle nad oes dŵr pibell, byddwn yn gosod ffynhonnau a phympiau dŵr i gynnig cyflenwad o ddŵr diogel. Er mor rhad ydyn nhw, mae adnoddau o’r fath yn aml y tu hwnt i gyrraedd pobl sydd eisoes yn gorfod brwydro i’w bwydo’u hunain.

Ym Madagascar, mae adnoddau byw’n aml yn ddychrynllyd o lwm; mae adeiladu toiledau derbyniol yn aml yn flaenoriaeth isel. Rydym wedi talu am adeiladu dwsinau o adnoddau toiled glân mewn ysgolion a phentrefi trwy’r wlad. Mae 9% o’r marwolaethau ym Madagascar oherwydd afiechydon dolur rhydd; gallai’r gwelliannau syml hyn i hylendid sylfaenol achub miloedd o fywydau a chynnig esiampl i gymunedau cyfagos.

dying-for-a-toilet

Yn aml, rhaid i gannoedd o bobl rannu tai bach brwnt. Rydym yn cyllido toiledau glân, hirhoedlog i’w rhoi yn eu lle.

Addysg Iechyd

Yn ôl y WHO, mae gan Madagascar lai na 1000 o weithwyr iechyd trwy’r wlad i gyd, yn gwasanaethu tua 19 miliwn o bobl.

Gyda phrinder meddygon a moddion y tu hwnt i gyrraedd, gorau po fwyaf y gallwch ddysgu am gadw eich teulu a chi’ch hunan yn iach. Mae Arian i Fadagascar yn cyllido rhaglenni addysg iechyd gyda phrosiectau cymunedol trefol a gwledig. Wrth weithio gyda grwpiau menywod, pobl ifanc agored i niwed, plant ysgol, athrawon a ffermwyr, mae addysg a chyngor yn cael eu darparu gan addysgwyr sy’n gymheiriaid iddyn nhw, gan drafod gofal iechyd sylfaenol a chymorth cyntaf, cynllunio teulu a iechyd rhywiol.

health-education

Mynd i’r afael ag anwybodaeth ac achub bywydau – gweithdy ymwybyddiaeth HIV a iechyd rhyw.