Helpu Plant Agored i Niwed

Troi addysg yn hawl, nid yn fraint

Heb ddigon o arian, prin y gall system addysg Madagascar gynnig addysg gynradd sylfaenol i blant mewn ysgolion prif ffrwd. Does bron ddim darpariaeth i blant gydag anableddau dysgu neu, os oes, mae’n hynafol ei hagweddau a’i rhagdybiaethau. Ysgol arbenigol yw La Source, sy’n cynnig addysg flaengar, hyfforddiant alwedigaethol a gobaith i blant anabl a phobl ifanc ledled y brifddinas. Mae’n un o lond llaw o ganolfannau o’r fath mewn gwlad o fwy nag 19 miliwn o bobl.

Ers mwy na degawd bu Arian i Fadagascar yn noddi cyflogau athrawon ac yn cefnogi mentrau niferus i wella rhychwant y gweithgareddau ac ansawdd addysg y dwsinau o blant yn La Source. Bu’r canlyniadau’n bleser i’w gweld.

making-education-a-right-not-a-privilege

Dau ddisgybl yn La Source.

Yn ogystal â rhoi arian allweddol at gostau cynnal, rydym hefyd wedi codi arian i helpu La Source tuag at annibyniaeth ariannol a chynaladwyedd hirdymor. Un prosiect o’r fath oedd creu patisserie ar y safle, lle gall myfyrwyr ddysgu sgiliau cegin gwerthfawr a chodi incwm mawr-ei-angen i’r ysgol trwy werthu’r cacennau.

Allai gwaith La Source ddim parhau heb gefnogaeth Arian i Fadagascar. Heb y prosiect hwn, byddai dwsinau o blant wedi’u condemnio i fywyd ar y cyrion, heb addysg na chyfeillgarwch eraill.

Bywydau yn y fantol

O ganlyniad i ddegawdau o argyfwng gwleidyddol ac economaidd, mae miliynau o blant yn byw o dan lefel tlodi. Mae bywyd yn ddigon caled i’r ffodusion sy’n cael eu geni’n iach mewn teuluoedd cariadus ond i blant mwyaf bregus Madagascar does dim rhwyd diogelwch.

Yn niffyg cyllid o unrhyw werth gan y llywodraeth, rydym yn cefnogi sawl prosiect i gynnig gofal ac addysg i blant sy’n amddifad neu wedi’u gadael a phlant digartref ac anabl yn y brifddinas.

lives-in-balance

Plant y stryd yn un o’n rhaglenni bwydo yn Antananarivo.

Lloches i’r rhai wedi’u niweidio a’u gadael

Ar gyrion Antananarivo, mae Akany Avoko yn gartref plant sy’n lloches i fwy na chant o blant a adawyd, neu sy’n amddifad neu’n ddiymgeledd. Gyda mwy na dau ddegawd o gymorth gan Arian i Fadagascar, tyfodd y Ganolfan hon o ddechreuadau bach i ddod yn un o brif ganolfannau Madagascar ar gyfer addysg, hyfforddiant galwedigaethol a gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc ddiymgeledd.

Mae Akany Avoko’n gartref i blant o bob oed, o fabanod newydd i oedolion ifanc. Caiff plant o’r strydoedd, neu gartrefi lle mae tlodi neu gam-drin, gyfle i fyw mewn amgylchedd cariadus, diogel, gyda bwyd maethlon ac addysg wych. Yn ogystal â chynnig patrwm o ofal plant i ganolfannau eraill, mae Akany Avoko hefyd yn fan arddangos ar gyfer technolegau amgen a byw cynaliadwy.

a-refuge-for-the-harmed-and-abandoned

Mae ein cymorth hirdymor wedi helpu i ddatblygu Akany Avoko yn un o gartrefi plant gorau’r wlad.

Yn ogystal â chyfrannu’n sylweddol at gostau cynnal y Ganolfan, mae Arian i Fadagascar wedi codi arian at ddwsinau o brosiectau un-tro i wella ansawdd addysg, iechyd, hylendid a gofal plant. Trwy ymrwymo i roi cymorth hirdymor, rydym wedi caniatáu i Akany Avoko dyfu’n gymuned gariadus, llawn bywyd.

Mae gwenau’r plant yn dweud y cyfan sydd ei angen am y prosiect ysbrydoledig yma.