Sut yr ydym yn helpu

Atebion Malagasy i Broblemau Malagasy

Mae menter a dyfeisgarwch y bobl Falagasy’n siŵr o greu argraff ar unrhyw un sy’n ymweld â Madagascar. Mae Arian i Fadagascar yn llwyddo i gael llwyddiannau mawr gyda symiau bychan o arian, trwy harneisio syniadau a gwybodaeth leol y bobl Falagasy i greu atebion parhaol, cost-effeithiol. Rydym yn credu mai’r bobl Falagasy eu hunain sy’n deall orau’r problemau sy’n effeithio arnyn nhw a nhw sydd yn y lle gorau i ddod o hyd i ffyrdd realistig o fynd i’r afael â nhw.

Dim ond cynlluniau sydd wedi eu cynllunio a’u dechrau gan bobl Falagasy sy’n cael arian gennym. Unwaith y bydd cynnig ar gyfer cynllun wedi ei dderbyn gan ein hymddiriedolwyr, bydd yr arian yn cael ei anfon i un o’n partneriaid Malagasy a’r prosiect wedyn yn cael ei reoli i’w ddiwedd gan bobl leol. Unwaith bob blwyddyn, bydd un o’r ymddiriedolwyr yn ymweld â phrosiectau o’r fath er mwyn gwirio bod y fenter yn llwyddiant ac i asesu ei gwir effaith ar y rhai sy’n elwa ohoni.

malagasy-solutions-to-malagasy-problems

Cynllun i gynhyrchu tanwydd amgen yn lle golosg, wedi’i seilio ar syniadau a dyfeisgarwch Malagasy.

Gwobrwyo Dyfeisgarwch

Rydym yn ffafrio syniadau sy’n gwneud y defnydd gorau posib o’r adnoddau sydd ar gael ac rydym yn falch o gefnogi prosiectau gyda phwyslais ar ailgylchu a thechnolegau cynaliadwy. Mae’r rhain yn cynnwys systemau cynaeafu dŵr glaw, defnydd arloesol o fagiau a photeli plastig a chynhyrchu tanwyddau golosg amgen.

Mae atebion o’r fath yn helpu i ostwng costau byw i’r rhai sy’n elwa a hefyd yn wynebu rhai o’r problemau amgylcheddol dyfnach sy’n felltith ar Madagascar.

rewarding-resourcefulness

Bachgen yn defnyddio can dŵr llawn dyfeisgarwch i ddyfrio gardd drefol a blannwyd mewn hen fagiau plastig.

Cyfranogi Cymunedol

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid Malagasy sy’n cynnwys a galluogi’r rhai sy’n elwa o’r cynlluniau. Wrth gyllido prosiectau adeiladu neu atgyweirio, byddwn yn gofyn bod y gymuned leol, ble bynnag y bo modd, yn cyfrannu tir, llafur a pha bynnag ddeunyddiau lleol y gallan nhw eu crynhoi, megis clai, creigiau neu dywod afon.

Yn ogystal â chadw costau’n is, mae hyn hefyd yn sicrhau ymrwymiad y gymuned a’r awdurdodau lleol yn y prosiect ac yn ffordd barhaol o’u hatgoffa o’r hyn y mae modd ei gyflawni trwy weithredu ar y cyd.

community-participation

Pentrefwyr yn cloddio seiliau ysgol wledig sydd wedi’I chyllido gan ‘Arian i Fadagascar’.

Cadw Costau ar eu Hisaf

Gan mai elusen fechan ydym, rydym yn ymdrechu i wneud yn siŵr bod y rhoddion a dderbyniwn yn cynnig y lles mwyaf posib i bobl ac amgylchedd Madagascar. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cadw ein costau cynnal i’r lefel isaf bosib, gan weithio trwy staff gwirfoddol, gweithio o’n cartrefi a chadw costau postio, argraffu a gweinyddu’n isel.

Mae’r dull ‘di-lol’ hwn i’w weld ym mhob agwedd o’n gwaith. Dydyn ni ddim yn talu cyflogau na chostau byw staff alltud i reoli ein prosiectau ond, yn hytrach na hynny, yn buddsoddi mewn asiantaethau sy’n cael eu rheoli gan staff Malagasy. Wrth ymweld â Madagascar, bydd ein hymddiriedolwyr yn bwyta, byw a theithio yn yr un ffordd at y bydd ein partneriaid datblygu Malagsy. Mae ein partneriaid hefyd yn gwneud eu rhan – yn ymdrechu i sicrhau bod eu prosiectau mor gost-effeithiol â phosib.

Dyw rhodd i ni ddim yn cael ei gwastraffu ar fflyd o gerbydau 4×4, ymgyrchoedd slic neu geisiadau post sy’n mynd ar eich nerfau. Mae’r arian yn cael ei anfon at y bobl ymroddedig, ddibynadwy, ddyfeisgar sydd ei angen er mwyn cyllido mentrau graddfa-fach sy’n gwneud gwahaniaeth parhaol i gymunedau ledled Madagascar.

keeping-costs-to-a-minimum

Mae’r feithrinfa goed ddiaddurn hon yn enghraifft o’n hagwedd ddarbodus at ddatblygu a chadwraeth.