Arian i Fadagascar

Ein Hanes

Tra bod Madagascar yn enwog am ei hanifeiliaid a’i phlanhigion rhyfeddol, mae’n wlad mewn argyfwng. Ar ôl degawdau o anhrefn economaidd, mae lefelau incwm, gofal iechyd ac addysg ymhlith yr isaf yn y byd, tra bod cynnydd mewn poblogaeth yn rhoi pwysau anferth ar goedwigoedd glaw gwerthfawr.

Er mwyn ymateb i’r trychineb cymdeithasol ac amgylcheddol hwn, cafodd Arian i Fadagascar ei sefydlu gan wirfoddolwyr a oedd yn dychwelyd o’r wlad ac yn awyddus i gyllido atebion lleol ac i alluogi’r Malagasy eu hunain i gymryd gafael ar eu dyfodol. Ers hynny, rydym wedi codi mwy na dwy filiwn o bunnoedd.

Mae ein prosiectau’n mynd i’r afael â llawer o’r problemau allweddol sy’n wynebu Madagascar heddiw: sicrwydd bwyd, colli bio-amrywiaeth, iechyd gwael a thlodi eithafol. Byddwn hefyd yn ymateb i argyfyngau – o liniaru effaith seiclonau i raglenni bwyd ar gyfer plant y stryd a’u teuluoedd. Gydag adnoddau cymharol fychan, rydym wedi creu rhestr o lwyddiannau yr ydym ni, ein cefnogwyr a’n partneriaid Malagasy’n falch ohono.

Y Tîm

Mae Arian i Fadagascar yn cael ei redeg gan dîm o ddeuddeg o bobl – tri ar ddeg o ymddiriedolwyr di-dâl ac tri o weithiwr datblygu sy’n derbyn cyflog. Maen nhw’n ganolog i’r gwaith o gyflawni prif nod yr elusen: sicrhau bod cymaint o arian â phosib yn mynd i gefnogi prosiectau arloesol, cynaliadwy ym Madagascar, a’r rheiny’n cael eu harwain gan bobl leol. Y tîm hwn sy’n gyfrifol am asesu dichonoldeb y ceisiadau y byddwn ni’n eu derbyn gan ein partneriaid Malagasy, am glustnodi cyllid a gwirio canlyniadau’r prosiectau ar eu diwedd.