Pwy sy’n cael ein help

Plant diymgeledd

Bob blwyddyn, bydd mwy na 1000 o blant y stryd yn derbyn bwyd, addysg a gofal iechyd mewn Canolfannau galw-heibio sydd wedi eu cyllido gan AiF yn y brifddinas. Mae 140 o blant diymgeledd yn cael lle diogel i fyw. Mae’r 90 o ystafelloedd dosbarth sydd wedi eu hadeiladu gennym ers 2004 yn cael eu defnyddio i roi addysg i fwy na 2000 o blant ar hyd a lled Madagascar.

destitute-children

Menywod a genethod sy’n agored i niwed

Byddwn yn cyllido hyfforddiant galwedigaethol i fenywod tlawd ac yn cefnogi’r gwaith o ffurfio mentrau cydweithredol i greu incwm, gan alluogi i fenywod Malagasy gynnal eu hunain. Mewn mannau eraill, mae ein harian yn cefnogi prosiectau i helpu mamau sengl, pobl ifanc yn eu harddegau sydd â thrafferthion a rhai sy’n dioddef o drais domestig.

vulnerable-women-and-girls

Pobl ifanc gydag anableddau corfforol neu ddysgu

Dyw’r wladwriaeth Falagasy’n cynnig fawr ddim cefnogaeth i rai sy’n tyfu i fyny gydag anableddau. Mae Arian i Fadagascar yn cyllido addysg a gofal arbenigol ar gyfer dwsinau o blant a phobl ifanc a fyddai, fel arall, yn treulio’u hieuenctid yn gaeth i’w cartrefi a heb gyfeillgarwch nac addysg.

young-people-with-disabilities

Teuluoedd sy’n dianc rhag tlodi

Rydym wedi ymrwymo i helpu teuluoedd diymgeledd i ddianc o’r fagl dlodi trwy gyllido hyfforddiant galwedigaethol a grantiau dechrau busnes sy’n rhoi’r cyfle i bobl gyffredin sefydlu busnesau bach. Bydd cynlluniau o’r fath yn cael eu cyllido mewn ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig sydd wedi eu taro gan seiclonau, gan alluogi cymunedau i adfywio.

untitled-2-5

Cymunedau mewn mannau ecolegol allweddol

Mewn mwy na 73 o bentrefi, rydym yn cyllido prosiectau sy’n cynnwys ailgoedwigo, sicrwydd bwyd ac addysg amgylcheddol. Bwriad y cynlluniau hyn yw diogelu cynefinoedd gwerthfawr a chefnogi’r cymunedau o’u cwmpas yr un pryd. Rydym hefyd yn rhoi arian at ffynhonnau, geudai, ysgolion a chynlluniau cynhyrchu incwm.

communities-in-ecological-hotspots