Addysg er mwyn Bywyd

Mae rhaglen Addysg er mwyn Bywyd MfM’s (Education for Life – Ed4Life) yn gweithio i fynd i’r afael â’r prif rwystrau rhag cael mynediad at addysg a chyrhaeddiad yn ysgolion cynradd anghysbell a gwledig Madagascar. Y mae darparu hyfforddiant addysgiadol ar gyfer pob athro yn rhan allweddol o’r rhaglen. Y mae nifer o athrawon wedi cael ychydig iawn o hyfforddiant cyn Ed4Life. Yn aml maent yn adrodd eu bod yn teimlo’n isel o ran ysgogiad ac yn ei chael hi’n anodd ymgysylltu â’r plant. Mae dulliau addysgiadol sylfaenol o hyfforddiant a chefnogaeth yn rhoi hyder ac ysgogiad i ennyn brwdfrydedd eu disgyblion a chynnig gwybodaeth berthnasol ac ymarferol iddynt yn ogystal â sgiliau ar sut i feddwl..

Dywed Miss Angela o Itasy, ‘Mae’r hyfforddiant wedi fy helpu i go iawn i ddatblygu fy nghreadigrwydd fy hun ac i annog plant a’u cadw wedi’u hymrwymo yn y dosbarth.

Ym Madagascar mae plant yn breuddwydio am y cyfle i gael addysg. Ond i lawer mae’r rhwystrau yn rhy fawr. Y mae ysgolion gwledig anghysbell yn brin o bob dim yn eu dosbarthiadau, dŵr a thoiledau ynghyd ag athrawon a llyfrau. Mae’r plant eu hunain yn aml yn rhy lwglyd neu sâl i astudio a gall eu rhieni nhw braidd ddim â fforddio’r ffioedd.

Mae MfM yn bwriadu dod â gobaith a ffyniant i blant anghofiedig Madagascar drwy raglen integreiddiedig ar gyfer ysgolion, yn gweithio gyda chymunedau i ddarparu: dosbarthiadau, dŵr, toiledau, llyfrau, hyfforddiant athrawon, addysg amgylcheddol, gerddi i dyfu llysiau, ceginau ysgol, ynni solar, llythrennedd oedolion a chyfleoedd i gynhyrchu incwm ar gyfer rhieni.

Mae Addysg er mwyn Bywyd (Ed4Life) yn rhaglen sydd ag uchelgais, gyda chynlluniau i ddysgu, gwella a chyrraedd at ysgolion newydd. Hyd yma mae dros 10,000 o blant mewn 54 o ysgolion, yn ogystal â’u plant a’u rhieni, wedi elwa. Y mae llawer mwy o ysgolion newydd yn aros i ymuno a’r rhaglen.

Bu ADSUM yn noddwr sylweddol i’r prosiect Addysg er mwyn Bywyd (Ed4Life) dros y 5 mlynedd diwethaf ac yn parhau i’w gefnogi ynghyd ag eraill.


 

Y Newyddion Diweddaraf ac Apeliadau

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram