Anrhegion amgen

Ar gyfer pobl sydd â ‘phopeth’ eisoes, bydd un o’n anrhegion gwahanol yn rhodd wych a ddaw â boddhad iddyn nhw a gobaith i bobl Madagascar.
Dewiswch eich anrheg a byddwn yn anfon cerdyn atoch gyda manylion am y rhodd i chi ei drosglwyddo i’ch ffrind neu berthynas.
Pan fyddwch yn prynu Anrheg Amgen byddwch yn cefnogi gwaith Arian i Fadagascar. Er y byddwn yn ceisio defnyddio eich arian yn y maes priodol, angen yw’r maen prawf pwysicaf, felly bydd eich arian yn cael ei ddefnyddio lle mae ei angen fwyaf.

Cynnig cynhesrwydd a chysur

Mae angen blancedi, dalenni a matresi ar frys i fechgyn newydd sydd angen cysgod yn y ganolfan bechgyn Akany Avoko ‘Bevalala’ newydd.

Gallai £15 brynu blanced gynnes neu gyfrannu tuag at brynu matres £50.

christmas gift

Gwnewch i blentyn wenu y Nadolig hwn

Mae AiF yn cefnogi 1000 o blant bregus ac amddifad trwy’r canolfannau plant yr ydym yn eu cyllido. Helpwch sicrhau bod y Nadolig hwn yn un arbennig i bob plentyn.

Gallai £10 brynu pryd Nadolig ac anrheg Nadolig.

Gwersi cerddoriaeth draddodiadol

Mae gwersi offerynnau traddodiadol yn rhoi cyfle i blant bregus ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd.
Dim ond £15 yw’r gost i un plentyn gael gwersi am flwyddyn gron.

Achubwch fy nghartref

Dim ond ym Madagascar y mae 80% o blanhigion a chreaduriaid yr ynys i’w cael yn y byd ond dim ond 20% o’i choedwigoedd gwreiddiol sydd ar ôl ac mae’r bioamrywiaeth cyfoethog mewn peryg.
Helpwch ni i ailblannu coedwigoedd cysefin i achub planhigion a chreaduriaid unigryw Madagascar.
Gallai £30 dalu am drin y tir a phlannu a gofalu am 20 o goed coedwig brodorol.

girl enjoying lunch

Cinio i blentyn ar y stryd

Mae gan blant sy’n cael bwyd maethlon lawer gwell cyfle yn eu bywydau’n gyffredinol, ond mae’n anodd dod o hyd i fwyd wrth fyw ar y stryd.

Gallai £15 brynu cinio am fis i un o blant y stryd.

learning through play

Dysgu trwy chwarae!

Mae gêmau addysgol yn ffordd wych o ddysgu i drin geiriau a rhifau.

Gallai £15 brynu gêmau addysgol ar gyfer ysgol gynradd anghysbell.

Llyfrau Prydferth

Rhowch y rhodd o ddarllen! Mae’n anodd cael gafael ar yr adnoddau cywir ar gyfer ysgolion ym Madagascar. Mae gan lawer o ysgolion ym Madagascar llai na 10 llyfr i rannu rhwng yr holl athrawon a myfyrwyr. Bydd pob llyfr y gallwch ei roi yn gwneud byd o wahaniaeth.

Gallai £10 ddarparu 4 llyfr ar gyfer llyfrgell ysgol. Bydd hwn yn gwneud anrheg diolch wych i’ch hoff athro ar ddiwedd y tymor!

Addysg at well dyfodol

Mae Centre Fihavanana yn darparu dosbarthiadau i helpu plant adael y stryd a chael addysg prif ffrwd. Helpwch roi gwell dyfodol i blentyn.

Bydd £20 yn rhoi cyfle i blentyn ddysgu am un tymor.

medical care

Gofal meddygol i blant bregus

Heb gefnogaeth gan AiF, mae plant sâl ac anabl sydd ar y stryd yn aml yn methu â chael y gefnogaeth feddygol hanfodol. Pan fyddan nhw’n cyrraedd ein canolfannau, mae iechyd y plant yn aml yn wael iawn. Rydym ni’n darparu’r gofal meddygol angenrheidiol i adfer eu hiechyd. Gall hyn gynnwys triniaethau cymhleth a chyfnodau drud mewn ysbyty.
Gallai £15 helpu plentyn i dderbyn gofal meddygol i achub ei bywyd.

fruitful investment

Buddsoddwch yn ffrwythlon

Helpwch ni i roi’r cyfle i blant mewn ysgolion gwledig blannu coeden ffrwythau ffrwythlon yn eu cartrefi, yn fuddsoddiad at gyfer eu haddysg.
Bydd coeden ffrwythayu sy’n cael ei phlannu pan fydd plentyn yn yr ysgol gynradd yn dwyn ffrwyth i gyllido eu haddysg uwchradd.
Gallai £15 brynu 3 coeden ffrwythau.

Baby

Helpwch fam ifanc a’i babi i gael dechrau iach

Gallai cronfa fechan i helpu talu costau meddygol a chostau eraill i famau ifanc yn ein canolfannau helpu i ddarparu ar gyfer geni diogel a gofalu am fabi newydd. Gallai pecyn creoso o ddillad, cewynnau a blanced helpu mam a babi i gael dechrau da.
Gallai £35 helpu i roi dechrau iach i fabi bach..

small business hairdressing

Busnesau bach i greu dyfodol sicr

Helpwch berson ifanc sydd wedi graddio o un o’n canolfannau plant i droi eu hyfforddiant yn swydd. Gall rhoi’r adnoddau i bobl ifanc ddechrau eu busnesau eu hunain eu helpu i wneud drostyn nhw eu hunain.
Gallai £50 brynu’r cyfarpar sylfaenol sydd ei angen i berson yn ei raddegau/oedolyn ifanc sefydlu busnes bach, fel trin gwallt neu arlwyo.

Pŵer i ferched!

Hyfforddiant a Phrentisiaethau ar gyfer merched ifanc bregus.

Mae angen cymorth ar fenywod ifanc i sefydlu eu hunain pan fyddant yn graddio o gartrefi plant (fel canolfannau Akany Avoko). Gall noddi hyfforddiant galwedigaethol neu brentisiaeth fenyw ifanc bregus roi gobaith a diogelwch iddi allu gofalu dros eu hunain.

Gallai £30 dalu am 3 mis o hyfforddiant.

Cinio Ysgol a dyfir gartref

Trafferth canolbwyntio’n iawn yw sialens sy’n effeithio plant llwglyd. Mae tyfu ffrwythau a llysiau yn yr ysgol yn darparu maeth da ac yn dysgu sgiliau gwrteithiad hanfodol.

Gallai £12 brynu hadau llysiau ar gyfer gardd gegin ysgol.

Pecynnau Cegin

Mae gwersylla yn hwyl! Ond dychmygwch geisio coginio ar gyfer 200 o fyfyrwyr ar dân y tu allan, yn aml yn y glaw! Mae ysgolion gwledig anghysbell yn helpu trwy sefydlu ffreuturau ysgol gyda cheginau addas i ddarparu prydau maethlon ar gyfer eu myfyrwyr sy’n newynog.

Gallai £25 brynu darn hanfodol o git gegin, fel sosban neu sinc. Bydd hwn yn gwneud anrheg wych i gogyddion y dyfodol!

Anrhegion eraill

Lemyriaid wedi eu gweu

Prynwch lemwr sydd wedi ei wau gan Theresa a chodwch arian ar gyfer triniaeth feddygol i blant y stryd.

23 cm (9”) o uchder. Diogel i fabanod. Golchadwy.

Cost: £10.50 gan gynnwys postio a phacio.

Rydyn ym derbyn archebion Nadolig yn awr. Mae’n cymryd diwrnod neu ddau i wau un o’r teganau meddal hyn a gall post y Nadolig fod yn araf, felly archebwch ddigon ymlaen llaw.

Cwch, a brynwyd gan Arian i Fadagascar, er mwyn cyrraedd cymunedau sydd wedi eu hysgogi gan gyclisau

offset flight

Mae newid hinsawdd eisoes yn cael effaith ddinistriol ar bobl a chynefinoedd gwerthfawr Madagascar.
Wrth i lefelau CO2 yn yr atmosffer godi, mae seiclonau, llifogydd a sychder yn mynd yn fwy aml a dwys gan ddinistrio bywydau a thirweddau.
Mae taith awyr un person o’r Deyrnas Unedig i Madagascar yn golygu gollwng 3.3 tunnell o CO2 i’r atmosffer*.
Mae plannu coed brodorol yn ffordd syml o wneud iawn am yr allyriadau hyn, o ddiogelu cynefinoedd bregus a gwella bywoliaeth pobl.
Bydd £36 yn talu am blannu a goflau am 36 o goed, i wneud iawn am un daith ddwy ffordd o Ewrop i Madagascar.
Yn seiliedig ar gyfrifiannell carbon ar-lein gan ddefnyddio ffactorau trosi a gynhwysir yng nghanllawiau diweddaraf DEFRA ynglŷn ag adrodd am nwyon tŷ gwydr.

Gallwn helpu i chi ostwng eich Hôl Troed Carbon.  Dewiswch unrhyw swm o garbon i’w wrthbwyso.